نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اوپال سنگ شانس متولدین مهر ماه

اوپال سنگ شانس متولدین مهر ماه

سنگ گوهر اوپال یادمان چهاردهمین و هجدهمین سالگرد ازدواج و سمبل عشق، امید، پاکی، شفافیت و غلبه بر دشمنان است. مانع سستی و رخوت بوده، برای افسردگی خوب است. برای ورم معده، روده بسیار موثر است.به قلب و جریان خود تقویت و نیرو می بخشد. با انرژی که دارد افسردگی را تسکین می دهد و نگرانی های ناشی از ابهامات را از بین می برد. سنگ اوپال واقعیت را آشکار می سازد. چشم هایتان را بر روی زندگی و افکار درونی باز می کند و همچنینی نیروهای مثبت را در نیروهای منفی ادغام کرده و باعث تقویت صفات خوب در انسان می شود. باعث ایجاد شادی و روشنایی، بصیرت و شمّ قوی در فرد می شود. مانع نگرانی و سستی می گردد. سنگ اوپال مختص صور فلکی حوت و سرطان است.

ادامهٔ «اوپال سنگ شانس متولدین مهر ماه»