نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آمتیست سنگ شانس متولدین بهمن ماه

آمتیست سنگ اقبال متولدین بهمن ماه

سنگ گوهر آمتیست یا آمیتیست یادمان چهارمین، ششمین و هفدهمین سالگرد ازدواج و سمبل صلح، آشتی و صمیمیت است. بهترین هدیه روز ولنتاین بوده و موجب تقویت ذهن و جسم، جرات و شهامت و اراده میشود و دفع کننده ترس، تردیدها، تنش های عصبی و افکار منفی می باشد و سنگ شانس و اقبال متولدین بهمن ماه است.

ادامهٔ «آمتیست سنگ شانس متولدین بهمن ماه»