نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

توپاز سنگ شانس متولدین آبان ماه

توپاز سنگ شانس متولدین آبان ماه

سنگ گوهر توپاز یادمان چهارمین و بیست و سومین سالگرد ازدواج و سمبل برکت و رشد است. در انجیل از آن نام برده شده استو التیام بخش و جوان کننده است. شخص را در مقابل خطرات حفظ کرده و بر قدرت فکر، خلاقیت و ثروت می افزاید. سنگ نیرومندی می باشد که موجب قوت قلب و گرمی می شود. برای نگرانی های روحی و افسردگی مناسب است. دستگاه گردش خون را تقویت کرده و هضم دستگاه گوارش را سهل می کند. باعث افزایش متابولیسم بدن می شود.

ادامهٔ «توپاز سنگ شانس متولدین آبان ماه»